print

Katalog informacij javnega značaja

26.01.2021

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Skrajšan naziv: OOZ Nova Gorica
Naslov: Ulica Gradnikove brigade 6
Pošta: 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/330-66-00       
Telefaks: 05/330-66-15       
E-pošta: #EM#6f6e782d6a6a70666f6678626f6c4e606a623c607d#EM#
Predsednik OOZ: Zoran Simčič
Odgovorna oseba:Zoran Simčič
Datum prve objave kataloga: 27.12.2005
Datum zadnje spremembe:26.1.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.ooz-novagorica.si

Druge oblike kataloga: /

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

Dejavnosti OOZ Nova Gorica:

Svetovalna dejavnost

 • svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva
 • svetovanje in pomoč na različnih področjih pri vsakodnevnem poslovanju enot malega gospodarstva (davčno področje, delovno-pravno, finačno in druga področja)
 • pomoč pri razreševanju zahtevnejših vprašanj v sodelovanju z drugimi institucijami (banke, zavarovalnice, inšpekcijske službe, upravne enote, davčni urad, ipd.)

 Informativna dejavnost

 • tekoče obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo
 • izdajanje mesečnega informatorja
 • obveščanje članov in prenos informacij preko elektronske pošte (baza člani)
 • obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, obračun plač in prispevkov, itd.

Dodatna izobraževanja in usposabljanja:

 • organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov,marketinške delavnice)
 • večerne šole podjetništva, marketinga, vodenja, ekonomike in finance, poslovnega komuniciranja
 • informacijska dejavnost
 • ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra
 • pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti
 • zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim
 • vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij

Izvajanje javnih pooblastil

 • izdaja obrtnih dovoljenj
 • vodenje obrtnega registra
 • izdaja izpiskov iz obrtnega registra
 • sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov
 • sodelovanje pri pripravi licenc

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojna oseba: mag. Roberta Fortuna, direktor

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samouprave lokalne skupnosti

 • Obrtni zakon
 • Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Vizija in strateške usmeritve obrtnozborničnega sistema

2e. Seznam vrst upravnih postopkov

 • Obrtna dovoljenja in obrtni register

2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 • Obrtni register

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Obrtni register

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Statut OOZ
 • Vizija in strateške usmeritve obrtnozborničnega sistema
 • Izobraževanje

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

3a. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta:

 • Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta na naslovu www.ooz-novagorica.si

Opis »fizičnega« dostopa:

 • Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu Območne obrtne zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

URADNE URE:

Ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 • Izobraževanje
 • Sejmi
 • Pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
 • Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
 • Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register
 • Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

5. Izvajanje javnih pooblastil:

 • Izdaja obrtna dovoljenja ter vodi obrtni register

6. Državni predpisi:

 • Obrtni zakon
 • Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

Odgovorna oseba za dajanje informacij: mag. Roberta Fortuna, direktorica

Predsednik OOZ Nova Gorica: Zoran Simčič