print

Zgodovina zbornice

31.07.2012

Širše območje Goriške je bilo v preteklosti znano po obrtnih dejavnostih različnih strok, ki so botrovale kasnejšemu razvoju gospodarstva na tem območju. Zanimivo je, da so bili za posamezna območja značilni določeni poklici: solkanski mizarji, renški zidarji, mirenski čevljarji, goriški kovinarji iz katerih so kasneje razvili gospodarski sistemi kot so Meblo, Ciciban, Gostol, SGP Gorica. Žal večina teh ni preživela prehoda na tržno gospodarstvo, obrtniki pa so se uspešneje prilagodili novim spremembam in se vztrajno razvijali dalje, njihovo število pa se je celo povečevalo.

Obrtniki so že v preteklosti začutili potrebo po združevanju in se najprej organizirali v društvo. A hoteli so več. 20. januarja 1979 so na zboru samostojnih obrtnikov ustanovili Obrtno združenje Nova Gorica, predhodnika Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica.

Za prvega predsednika Obrtnega združenja Nova Gorica je bil izvoljen g. Jože Bavdek. Že na samem začetku, sta bili ustanovljeni prvi dve sekciji: Sekcija za prevozništvo in Sekcija za gostinstvo. Predsedovanje združenju je novembra istega leta nadaljeval g. Franko Dakskobler in funkcijo predsednika opravljal do leta 1981. Tretji predsednik združenja, g. David Škrl je to institucijo vodil do leta 1983, ko so bile izvedene volitve v organe upravljanja za mandatno obdobje 1983 – 1987, na katerih je bil za novega predsednika izvoljen g. Emil Hvala. Ob izteku mandata je leta 1987 "krmilo" združenja prevzel g. Savo Skomina, ki je funkcijo opravljal do leta 1990. G. Cvetko Faganelj je vodstvo prevzel leta 1990. V tam obdobju se je Obrtno združenje Nova Gorica preimenovalo v Obrtno zbornico Nova Gorica. Z nastopom novega mandata je za predsednika bil izvoljen g. Miran Mladovan, ki pa je funkcijo opravljal do maja 1995. Leta 1995 se je Obrtna zbornica Nova Gorica, skladno s takrat sprejetim Obrtnim zakonom, preimenovala v Območno obrtno zbornico Nova Gorica. Do izteka mandata, torej do leta 1998, je zbornico vodil spet g. Cvetko Faganelj. Po volitvah za novo mandatno obdobje 1998 – 2002 je zbornici predsedoval g. Jože Elersič. Od leta 2002 - 2006 je zbornico vodil predsednik g. Cvetko Faganelj. Od leta 2006 - 2010 je zbornico vodil predsednik g. Aljoša Fiegl. Za mandatno obdobje 2010 - 2014 je bil za predsednika izvoljen g. Franc Rojc. Od dne, 21.3.2013 pa je predsednik OOZ Nova Gorica Zoran Simčič.

Strokovna, administrativno-tehnična in druga opravila za zbornico opravlja strokovna služba. Od nastanka združenja do leta 1990 jo je vodil tajnik združenja g. Marijan Bratina, od 1995 do 2006 sekretarka OOZ ga. Neda Seljak, junija 2007 pa je vodenje strokovne službe prevzela mag. Boža Loverčič Špacapan in to funkcijo opravljala do februarja 2016.

Z leti in vse širšo aktivnostjo je zbornica potrebovala večje in ustreznejše poslovne prostore. Ko so obrtniki z večletnim posebnim prispevkom zgradili Obrtni dom na Ulici Gradnikove brigade 6 – slavnostna otvoritev je bila septembra 1992 – se je, po večkratnih selitvah, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica ustalila na sedanjem naslovu.

testimage