print

LAS - Razvoj mreže hiš dobre volje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica kot partner sodeluje v projektu RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE. V okviru projekta bo zbornica pripravila analizo lokalnih gostincev ter predlog prevoznikov za nudenje storitev hišam dobre volje.

Dom upokojencev Nova Gorica bo, kot vodilni partner v projektu: RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE, skupaj z ostalimi partnerji, skušal postaviti temelje za vzpostavitev modela mreže Hiš dobre volje oz. dnevnih centrov za starejše v upravičenih naseljih. Model se vzpostavlja na podlagi primera dobre prakse, to je Hiše dobre volje Miren, ki je nastal v sodelovanju med zavodom Dom upokojencev Nova Gorica in Občino Miren- Kostanjevica. Hiša dobre volje predstavlja učinkovit odgovor na proces staranja prebivalstva, predvsem v urbanih podeželskih središčih. V okviru projekta bo izvedene raziskava za identifikacijo potreb uporabnikov v upravičenih naseljih Občine Brda in Mestne občine Nova Gorica ter definiranje morebitnih lokacij za postavitev novih hiš dobre volje, priprava promocijskega materiala za potencialne uporabnike storitve, izmenjava dobrih praks z drugimi izvajalci istih ali podobnih storitev, prostorska nadgradnja objekta – Hiše dobre volje Miren in organiziranje dodatnih dogodkov za dvig kvalitete bivanja v »hiši«, analiza razvoja novih podpornih storitev ter usposabljanje o pripravi dietne prehrane.

Cilji projekta so:
• Dvig kakovosti bivanja starejših, zmanjšanje občutka osamljenosti in zagotavljanje inovativnih socialnih storitev za starejše, ki jim omogočajo finančno dostopnejšo in lažje sprejemljivo storitev ter posledično kasnejšo vključevanje v domove za starejše.
• Povečanje podjetnosti in zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih.
• Povezovanje deležnikov v inovativna razvojna partnerstva.
• Spodbujanje potenciala za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev.
• Zagotavljanje pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenih storitev in produktov.
• Ohranjanje naravnih vrednot za trajnostni razvoj območja.
• Spodbujanje varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov.
• Izboljšanje socialnih storitev in socialne vključenosti.
• Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa.

Vrednost projekta znaša 60.669 evrov, od tega je ESRR sredstev 46.240 evrov, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji, upravičenci do storitev dnevnega varstva starejših, njihovi svojci ter drugi deležniki (gostinska, prevozniška in storitvena podjetja, učenci itd.). Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Seznam partnerjev:
• Dom upokojencev Nova Gorica
• Občine Miren-Kostanjevica
• Mestna občina Nova Gorica
• Občina Brda
• Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

Povezave:
http://www.eu-skladi.si
http://www.las-vobjemusonca.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je v sklopu projekta izvedla dve anketi, in sicer med poslovnimi subjekt - ponudniki za pripravo in dostavo kosil v Hiše dobre volje v Goriški regiji ter med ponudniki za prevoz uporabnikov Hiš dobre volje v Goriški regiji. Anketa je potekala od 14.4.2020 do 30.6.2020.  

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je organizirala brezplačno predavanje na temo Prehrana starejših s poudarkom na dietni prehrani, ki je potekalo 9. februarja 2021 preko ZOOM platforme. Predavala sta doc. dr. Tanja Pajk Žontar, zaposlena na Biotehniški fakulteti v Ljubljani kot vodja Skupine za humano prehrano ter doc. dr. Evgen Benedik, zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Biotehniški.  fakulteti v Ljubljani. Po izvedenem predavanju je bila med udeleženci opravljena tudi anketa o zadovoljstvu s predavanjem. 

Druge objave:

LAS - Razvoj mreže hiš dobre volje
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.