print

Razvoj mreže hiš dobre volje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica kot partner sodeluje v projektu RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE. V okviru projekta bo
zbornica pripravila analizo lokalnih gostincev ter predlog prevoznikov za nudenje storitev hišam dobre volje.
Dom upokojencev Nova Gorica bo, kot vodilni partner v projektu: RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE, skupaj z ostalimi partnerji, skušal postaviti
temelje za vzpostavitev modela mreže Hiš dobre volje oz. dnevnih centrov za starejše v upravičenih naseljih. Model se vzpostavlja na podlagi
primera dobre prakse, to je Hiše dobre volje Miren, ki je nastal v sodelovanju med zavodom Dom upokojencev Nova Gorica in Občino MirenKostanjevica. Hiša dobre volje predstavlja učinkovit odgovor na proces staranja prebivalstva, predvsem v urbanih podeželskih središčih. V
okviru projekta bo izvedene raziskava za identifikacijo potreb uporabnikov v upravičenih naseljih Občine Brda in Mestne občine Nova Gorica ter
definiranje morebitnih lokacij za postavitev novih hiš dobre volje, priprava promocijskega materiala za potencialne uporabnike storitve,
izmenjava dobrih praks z drugimi izvajalci istih ali podobnih storitev, prostorska nadgradnja objekta – Hiše dobre volje Miren in organiziranje
dodatnih dogodkov za dvig kvalitete bivanja v »hiši«, analiza razvoja novih podpornih storitev ter usposabljanje o pripravi dietne prehrane.

Cilji projekta so:

• Dvig kakovosti bivanja starejših, zmanjšanje občutka osamljenosti in zagotavljanje inovativnih socialnih storitev za starejše, ki jim
omogočajo finančno dostopnejšo in lažje sprejemljivo storitev ter posledično kasnejšo vključevanje v domove za starejše.
• Povečanje podjetnosti in zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih.
• Povezovanje deležnikov v inovativna razvojna partnerstva.
• Spodbujanje potenciala za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev.
• Zagotavljanje pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenih storitev in produktov.
• Ohranjanje naravnih vrednot za trajnostni razvoj območja.
• Spodbujanje varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov.
• Izboljšanje socialnih storitev in socialne vključenosti.
• Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa.
Vrednost projekta znaša 60.669 evrov, od tega je ESRR sredstev 46.240 evrov, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji,
upravičenci do storitev dnevnega varstva starejših, njihovi svojci ter drugi deležniki (gostinska, prevozniška in storitvena podjetja, učenci itd.).
Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Seznam partnerjev:
• Dom upokojencev Nova Gorica
• Občine Miren-Kostanjevica
• Mestna občina Nova Gorica
• Občina Brda
• Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

Povezave:
• http://www.eu-skladi.si
• http://www.las-vobjemusonca.si 

OPIS PROJEKTA.pdf