Občina Miren-Kostanjevica želi oddati poslovni prostor za namen trgovine na drobno

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR, 131/23 - ZORZFS) in 19. ter 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

 

13.05.2024

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren bo po metodi neposredne pogodbe oddala v najem za nedoločen čas naslednjo svojo nepremičnino:

-        poslovni prostor v pritličju stavbe št. 84 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, stoječe na parceli št. 360/6 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, na naslovu Kostanjevica na Krasu 75, 5296 Kostanjevica na Krasu

 

Poslovni prostor, ki predstavlja trgovino (62,09 m2) s skladiščem (49,31 m2) bo oddan izključno za dejavnost trgovine na drobno z živili. 

 

Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša 120,00 EUR/mesec. Obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja niso vključeni v najemnino in jih nosi najemnik.

Najemnina se bo v vsakem naslednjem koledarskem letu revalorizirala glede na indeks cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu pred tem.

 

Upoštevane bodo ponudbe ali izjave o interesu, ki bodo prispele najkasneje do 31. 5. 2024 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati ime in priimek oz. naziv interesenta, naslov njegovega stalnega prebivališča oz. sedeža, EMŠO oz. matično številko ter davčno številko, če je interesent pravna oseba, pa tudi navedbo osebe, ki bo podpisala najemno pogodbo.

 

Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih najema.

 

Najemnina se bo plačevala mesečno. Rok za plačilo najemnine je 8 dni od prejema računa, ki ga bo najemodajalka najemniku izstavila najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačevanje najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.

 

Podrobnejše informacije o poslovnem prostoru in njegovem ogledu ter o pogojih najema se lahko pridobijo po telefonu št. 05/3304678 ali e-pošti: investicije@miren-kostanjevica.si, kontaktna oseba: Albin Pahor.

 

 

Občina Miren-Kostanjevica lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

 

Namera se objavi na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica.

 

 

                                                     OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA                                

                                                                          župan Mauricij Humar

Namera o oddaji trgovine v najem (759kB)