Podjetniško VPRAŠANJE TEDNA

Kot Območna obrtno-podjetniška zbornica se poleg povezovanju, izobraževanju, zastopanju in svetovanju našim članom, posvečamo tudi informiranju. So vprašanja, na katera podjetniki in obrtniki ne najdejo odgovorov, zato se obrnejo na nas, kjer jim poleg tega, da jim odgovore nudimo, člana celostno podpremo na področju njegove dileme in mu tako pomagamo pri nemotenem poslovanju na trgu. Tokrat vam v rubriki Vprašanje tedna nudimo tiste male cvetke, ki bi jih radi delili z vsemi vami in s tem morda pomagali, da s preprostimi odgovori obogatimo vaš dan z uporabno informacijo, ki jo boste nekega dne potrebovali morda zase ali za svoje prijatelje in znance.

V primeru, da potrebujete v vašem poslovanju partnerja, ki vam bo nudil podporo in vam s tem prihranil ogromno časa pri nabiranju celostnih poslovnih informacij, vas povezoval v mrežo, ki vam bo prinašala dodatne poslovne priložnosti in vas zastopal, ko bo to potrebno, se lahko odločite postati član. Pokličite nas za več informacij na 05 330 66 00 ali si vse prednosti članstva oglejte na https://www.ooz-novagorica.si/clani, oziroma, se z izpolnitvijo pristopne izjave kar nemudoma včlanite.

18.01.2024

Kdaj je ustanovitev d.o.o.-ja pri notarju obvezna?

 • ko ustanovni kapital NI izključno v obliki denarja (v primeru, da želijo družbeniki vložiti stvarne vložke kot so oprema, nepremičnine, stroji,..) ali denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 EUR (4.odst. 475. člena ZGD) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register,
 • ko se ustanavljajo podružnice TUJEGA podjetja,
 • ko se načrtuje pisno sprejetje vseh sklepov v zvezi s poslovanjem podjetja (pri enoosebni d.o.o.),
 • ko se ustanovitve družbe, ki ni organizirana kot d.o.o., je kompleksnejša, z bolj zapletenimi razmerji med družbeniki (npr. z d.n.o., d.d., zavod,…).
 • ko družbeniki želijo določena vprašanja urediti s pogodbo na drugačen način, mora biti le-ta sklenjena v obliki notarskega zapisa
 • ko v lastništvo podjetja vstopata zakonca

 

Kaj moram vedeti glede nove ocene o požarni ogroženosti, katero je potrebno izdelati najkasneje do decembra 2023?

V veljavi je pravilnik za izdelavo ocene požarne ogroženosti, kateri je stopil v veljavo v 2020, do decembra 2023 pa je oceno potrebno tudi pridobiti.

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo:
- za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje »1 Stavbe« in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Po novem se ocena požarne ogroženosti izdela za posamezno stavbo.
- za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje »2 Gradbeni inženirski objekti«, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.

Več na: https://www.ooz-novagorica.si/novice/nova-ocena-pozarne-ogrozenosti-za-lastnike-ali-uporabnike-poslovnih-industrijskih-objektov

 

V primeru zaposlovanja tujcev, kateri so tisti poklici, ki niso vezani na kontrolo trga dela in za katere ni potrebno predložiti obrazca PDM-KTD?

 

Za pridobitev nekaterih delovnih dovoljenj (tudi enotnih) je potrebno pridobiti s strani ZRSZ sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela.

Pri kontroli trga dela se preverja izpolnjevanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev.

Kontrola trga dela je eden od pogojev za izdajo:

 • delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BiH,
 • dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve do 90 dni,
 • soglasja k enotnemu dovoljenju za zaposlitev/sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni,
 • soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta ali zamenjavo delodajalca,
 • soglasja k modri karti EU,
 • informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot zaposlitev ali delo.

 

Kontrola trga dela je lahko opravljena pred oddajo vloge za dovoljenje za delo. V nasprotnem primeru ZRSZ na podlagi pridobljenih podatkov v postopku izdaje dovoljenja oziroma soglasja k dovoljenju preveri izpolnjevanje pogoja glede ustreznih oseb v evidenci brezposelnih.

Poklici, ki niso vezani na kontrolo trga dela in za katere ni potrebno predložiti obrazca PDM-KTD:

 • varilec,
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev,
 • orodjar,
 • strugar,
 • elektroinštalater,
 • zidar,
 • tesar,
 • kuhar,
 • elektromehanik,
 • strokovnjak za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • razvijalec in analitik programske opreme in aplikacij,
 • strokovnjak za podatkovne zbirke in računalniška omrežja.

 

Več na: spot.gov.si

 

Ali je obrtno dovoljenje dovolj za opravljanje obrtniške dejavnosti izven Slovenije?

Obrtno dovoljenje, ki ga lahko pridobite na Obrtno-podjetniški zbornici NI DOVOLJ! Za to potrebujete tudi EU POTRDILO. To je dokument, ki ga izda Obrtna zbornica Slovenije (OZS) in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki so vodeni v obrtnem registru.

KAKO DO EU POTRDILA?

 • poslovni subjekt poda vlogo za izdajo evropskega potrdila na spodaj priloženem obrazcu, osebno v OZS/OOZ, elektronsko na naslov spela.zerjav@ozs.si ali po navadni pošti na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.
 • Izpolnjena vloga mora biti popolna
 • po pregledu dokumentacije ter izpolnjevanja ostalih pogojev, se potrdilo izda najkasneje v 5 delovnih dneh


Za delo v tujini potrebuje poslovni subjekt tudi izpis iz obrtnega registra, ki pa mora biti usklajen z dejavnostmi v Poslovnem registru Slovenije. Vsem strankam zato svetujemo, da se pred oddajo vloge oglasijo v svoji OOZ in preverijo, ali imajo urejene podatke v Obrtnem registru in izdane dokumente v skladu z zadnjo Uredbo o obrtnih dejavnostih ter obrti podobnih dejavnosti (UL RS št. 63/13).

V kolikor ste z območja Goriške, se lahko oglasite v naših prostorih (OZ Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica), kjer vam bo Jerneja z veseljem pomagala pridobiti potrdilo ali vam nudila več informacij s tega področja.

 

Katere pogoje moram izpolnjevati za odprtje popoldanskega s.p.?

V okviru »popoldanskega s.p.-ja« podjetnik opravlja dejavnost kot postranski poklic. Pogoj za odprtje popoldanskega s.p. je, da je oseba že v delovnem razmerju ZA POLNI DELOVNI ČAS (že ima obvezno socialno zavarovanje urejeno preko delodajalca).

KDO LAHKO ODPRE POPOLDANSKI S.P.?

 • Posamezniki, ki so že zaposleni za polni delovni čas in imajo plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno že preko svojega delodajalca
 • Tisti, ki bi poleg redne zaposlitve za polni delovni čas želeli opravljati še določeno dodatno dejavnost v manjšem obsegu (na tak način lahko posameznik uresniči svojo željo po podjetniškem udejstvovanju ali pa mu redno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi tako rekoč ne zadošča)

 

KAKŠEN JE PRAVNI STATUS POPOLDANSKEGA S.P.?

Pravni status popoldanskega s.p.-ja je popolnoma enak kot status rednega s.p. Oba imata enake pravice in dolžnosti. Razlika je le v plačilu prispevkov.

KAKŠNE OBVEZNOSTI IMA POPOLDANSKI S.P.?

 • oseba, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic, se je dolžna vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni na podlagi obrazca M12 (trenutni strošek zavarovanja znaša 85,10 Eur)
 • v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije je oseba dolžna oddati davčne podatke na FURS (Finančna uprava Republike Slovenije).

 

Vse te postopke lahko opravi oseba sama prek portala SPOT ali pa na točki SPOT.

 

Kaj je potrdilo A1 in kdaj pride podjetnikom v poštev?

Vsi slovenski delodajalci, ki želijo v drugi državi članici EU, Švici, Islandiji, Norveški ali Liechtensteinu, izvajati storitve, morajo za vsakega delavca, ki ga želijo napotiti, najprej pridobiti potrdilo A1 pri ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Enako potrdilo mora slovensko podjetje  pridobiti tudi za delavce, ki običajno opravljajo delo v več državah.

A1 potrdilo pridobijo tudi samostojni podjetniki, ki bodo določen čas opravljali storitve v drugi državi. Pogoji se za samozaposlenega sicer malo razlikujejo, saj se napotuje sam in nima zaposlenih delavcev. V tem primeru ne rabi izpolnjevati pogoja zaposlitve drugih delavcev, sam pa mora biti v obvezna socialna zavarovanja prijavljen najmanj dva meseca.

Namen potrdila je, da delavec z njim dokaže, da je ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji tudi v času dela na območju druge države.

Za pridobitev potrdila A1 mora delodajalec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • običajno opravlja dejavnost v Sloveniji,
 • storitev se izvaja na dovoljen način,
 • storitev se izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Sloveniji,
 • ne krši določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
 • napoteni delavci običajno ne opravljajo dela v državi napotitve,
 • poravnane vse davčne obveznosti.

V primeru, da napotitev ni bila izvedena ali je bila zaključena pred potekom veljavnosti potrdila  A1, mora delodajalec pri ZZZS urediti predčasno prekinitev potrdila.

Vlogo za pridobitev potrdila A1 je od 1.1.2018 mogoče oddati le prek portala SPOT in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve.

Kdo lahko odda vlogo A1:

 • zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS)
 • pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje postopkov na SPOT-u

 

Ali mora tudi s.p. voditi evidenco delovnega časa? Zakon se bo začel uporabljati že 20.11.2023. Kako se lahko na to pravočasno in ustrezno pripravimo?

Tako je, tudi s.p. dejavnost mora voditi evidenco delovnega časa, ne glede na to, ali oseba deluje sama ali ima še dodatne zaposlene.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki je pričel veljati 20.5.2023, se bo začel uporabljati 20.11.2023 in za vsakega podjetnika je pomembno in NUJNO, da je glede tega ustrezno informiran. Širom Slovenije zato že potekajo tudi izobraževanja s tega področja, ki so med drugim plačljive. Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica, pa bomo informacije s področja Vodenja evidenc delovnega časa nudili brezplačno v sklopu predavanja. Predavanje je predvideno v mesecu septembru/oktobru, o čemer bomo pravočasno obvestili vse naše člane OOZ Nova Gorica. Vse ostale (nečlane), ki bi se želeli pridružiti, pa nas lahko kontaktirajo na 051 216 066.

 

Ali lahko oseba, ki je uveljavila pravico do pokojnine, še vedno dela?

Upokojena oseba lahko dela tudi po tem, ko je že uveljavila pravico do pokojnine, pri čemer določene vrste dela ne vplivajo na samo uživanje pokojnine, niti se zanje ne zahteva vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Takšne vrste dela, so dela:

 • v okviru drugega pravnega razmerja, pogodbe civilnega prava (primer avtorska pogodba),
 • začasnega in občasnega dela,
 • osebnega dopolnilnega dela,
 • kratkotrajnega dela,
 • opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • funkcije družbenika,
 • prokurista,
 • poslovodne osebe in
 • delo uživalca invalidske pokojnine

 

Ali lahko tujci tretjih držav pri nas odprejo s.p.?

Da, lahko.

Kdo pa so tujci tretjih držav?

Tujci iz tretjih držav so tujci, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Kateri so potrebni dokumenti/dokazila za odprtje s.p.-ja?

 • veljaven osebni dokument
 • potrdilo o slovenski davčni številki (potrdilo izda Finančna uprava Republike Slovenije),
 • slovensko enotno matično številko – EMŠO (potrdilo izda Upravna enota),
 • izjavo lastnika objekta, če bodoči podjetnik ni sam lastnik zemljišča na katerem se nahaja objekt, kjer bo sedež podjetja (overitev izjave se lahko opravi na SPOT registracijski točki, kjer se bo izvedel postopek ustanovitve s.p. , lahko pa tudi na pristojni Upravni enoti),
 • enotno dovoljenje za samozaposlitev, katero izda Upravna enota (oseba se lahko samozaposli po 1 letnem neprekinjenem prebivanju v Sloveniji),
 • dokazila iz svoje države, da oseba nima omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10 a. člena Zakona o gospodarskih družbah:
  • izkazati je treba, da oseba ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja
  • izkazati je treba, da oseba v obdobju zadnjih 12 mesecev ni bila javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov, na seznamu neplačnikov ali na seznamu zavezancev za davek, ki jim je preklicana identifikacija za namene
  • izkazati je treba, da osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo pristojnega organa države ni bila najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik in ne smejo biti starejša od 30 dni.

Če je tujec državljan ene države, stalno prebivališče pa ima v drugi tuji državi, mora dokazila, da nima omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10 a. člena Zakona o gospodarskih družbah, pridobi v državi stalnega prebivališča.

Dokazil, da tujec nima omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10 a. člena Zakona o gospodarskih družbah, ni potrebno pridobiti, če je tujec državljan Slovenije ali ima stalno prebivališče v Sloveniji.

 

Ali je plačevanje davkov prek sistema e-Davki mogoče tudi s Flikom?

Da, odslej je plačevanje davkov prek sistema eDavki mogoče tudi s Flikom!!

Plačilo s Flikom omogočajo vse banke (razen Sparkasse, ki še pripravlja podporo).

Prednosti plačevanja s Flikom:

 • Takojšnja izvedba plačila
 • Z enim plačilom do več različnih obveznosti na različne račune
 • Enostavna uporaba