Priložnost za delodajalce - zagotovite si finančno pomoč pri zaposlitvi novih sodelavcev.

Delodajalci boste za zaposlitev osebe prejeli subvencijo in s sodelovanjem na javnem povabilu pridobili nov, želen kader, kar lahko pripomore k večji konkurenčnosti vašega podjetja. Javno povabilo spodbuja vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela, zaposlitev za določen čas vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Omogoča pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja ter dodatnih znanj novo zaposlene osebe z usposabljanjem ali izobraževanjem v času subvencionirane zaposlitve. Našteto prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti zaposlenih.  Javno povabilo Priložnost zame financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz proračuna Republike Slovenije, iz ukrepov aktive politike zaposlovanja.

28.03.2023

ZA KOLIKO oseb lahko pridobite subvencijo?

Na javno povabilo lahko uspešno oddate eno ali več ponudb za skupaj največ 10 oseb. Število možnih zaposlitev je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja.

Javno povabilo spodbuja vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela, zaposlitev za določen čas vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Omogoča pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja ter dodatnih znanj novo zaposlene osebe z usposabljanjem ali izobraževanjem v času subvencionirane zaposlitve. Našteto prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti zaposlenih.  

KAJ vam omogoča povabilo?
Pridobitev mesečnih subvencij za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb za določen čas vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Subvencije pridobite za največ 12 mesecev. Sorazmerno nižja subvencija se izplača za zaposlitev osebe, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom od polnega na podlagi odločbe pristojnega organa.

VIŠINA SUBVENCIJE za 12 mesecev:
700 EUR mesečno oziroma 8.400 EUR za 1 leto zaposlitve.
Subvencijo vam izplačamo mesečno po nastalem strošku plače za ta mesec zaposlitve (razvidno iz REK obrazca na FURS).
Za izplačilo prvega mesečnega zneska subvencije morate predložiti ustrezno pogodbo o zaposlitvi.
ZA KOGA lahko pridobite spodbudo?
Za zaposlitev oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb 2 leti ali več, pri čemer imajo prednost osebe, starejše od 50 let in/ali prejemniki denarne socialne pomoči.

ZA KOGA lahko pridobite spodbudo?
Za zaposlitev oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb 2 leti ali več, pri čemer imajo prednost osebe, starejše od 50 let in/ali prejemniki denarne socialne pomoči.

Osebe iz ciljne skupine, zaposlitev katere lahko predlagate sami, vam na objavljeno prosto delovno mesto napoti Zavod.

POGOJI za prijavo na povabilo

Za pridobitev subvencije morate med drugim izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ste pravna ali fizična oseba vpisana v Poslovni register Slovenije vsaj 12 mesecev;
 • ne poslujete v sektorju S.13 – Država;
 • ne poslujete v sektorju S.15 - Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen če poslujete kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet;
 • imate vsaj 3 mesece zaposleno najmanj eno osebo oziroma ste samozaposlena oseba z najmanj polovičnim delovnim časom;
 • v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe niste kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja oz. v zadnjih 24 mesecih niste huje kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov Javnih del ali Učnih delavnic;
 • imate poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v RS;
 • ste v zadnjih 3 mesecih redno mesečno izplačevali plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja;
 • zagotavljate mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj.

 

Vsi pogoji so (v celoti in natančneje) opredeljeni v 6. poglavju javnega povabila.
Izbrani kandidat ali kandidatka mora z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program vsaj dan pred zaposlitvijo.

OBVEZNOSTI delodajalca:

 

 • zaposliti osebo skladno z javnim povabilom in predpisi;
 • v prvih štirih mesecih zaposlitve osebi zagotavljati mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj;
 • v prvih štirih mesecih zaposlitve osebo vključiti v usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 20 pedagoških ur, kar po zaključku usposabljanja izkažete z ustreznim poročilom. Pri tem je zaželeno usposabljanje oziroma izobraževanje s področij trajnostnega razvoja družbe oziroma zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti delavcev v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin, potrebnih za uspešno opravljanje dela, s ciljem dolgoročnega izboljšanja konkurenčnosti osebe na trgu dela.

Obveznosti so (natančneje) opredeljene v vzorcu pogodbe, ki je del javnega povabila.


KAKO se prijavite?
Ponudbo oddate v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/ (pred prvo uporabo portala se registrirate). Ponudbi priložite izpolnjeno izjavo mentorja.

 

VIR: Zavod RS za zaposlovanje