Zastopanje in zakonodaja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opravlja nalogo zastopanja interesov obrti in malega podjetništva kot eno izmed svojih temeljnih nalog.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Kakovostno zastopanje je bistvenega pomena tako za ves obrtno-podjetniški zbornični sistem kot tudi za vsakega posameznega obrtnika in podjetnika.

Na državnem nivoju so najpomembnejša področja, ki jim pri zastopanju članov in sodelovanju z vodstvom države ter pristojnimi institucijami namenjamo posebno pozornost, davčno področje, delovno-pravno področje, ureditev plačilne nediscipline, promet, okolje in prostor, pogoji za delovanje v posameznih panogah in izobraževanje.

Zbornični predlogi, ki zadevajo navedena področja, so hkrati podlaga za vsakoletno pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva, s katerimi vladne predstavnike seznani na Forumu obrti in podjetništva, ki ga organizira.

Na evropskem nivoju je najpomembnejša vlogo, ki jo OZS opravlja, sodelovanje v Ekonomsko-socialnem svetu ESS), ki obravnava vprašanja, ukrepe, predloge, mnenja in stališča, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (plače, prispevki, pokojnine, invalidnine, socialne pomoči in nadomestila, problematika zaposlovanja, davki, pravna varnost,…). V okviru ESS sodeluje OZS pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov v obliki predlogov, mnenj, priporočil, pobud ter stališč.

Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija na evropsko raven prenesla velik del zakonodajnih pristojnosti. Zato je ena od pomembnih nalog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da tudi na tej ravni zastopa interese slovenske obrti in podjetništva. Sprejeta zakonodaja namreč neposredno (z uredbami) ali posredno (z direktivami, smernicami, priporočili) velja tudi v slovenskem pravnem redu.